MENU
Belfius en Gimv schakelen versnelling hoger met infrastructuur joint-venture DG Infra
Download pdf 16/11/2013

PERSBERICHT: 16 november 2013, 07:30 CET

Belfius en Gimv schakelen versnelling hoger met infrastructuurjoint-venture DG Infra

Ambitie om de komende vijf jaar 400 miljoen euro te investeren

Sinds 2007 wist DG Infra zich op de kaart te zetten met 20 investeringen in zuivereinfrastructuurinitiatieven of projecten met infrastructuurkenmerken en dit zowel in België als deons omringende landen. Naast een bijkomende allocatie van de sponsors Gimv en Belfius, zullenook additionele middelen worden aangetrokken bij externe investeerders wat het DG Infra-teammoet toelaten om de komende vijf jaar 400 miljoen euro te investeren.

Midden 2007 vormden Gimv en Belfius, vanuit hun respectievelijke achtergrond als Europees privateequity speler en marktleider in publieke en projectfinanciering, een joint-venture – DG Infra genaamd – omte investeren in infrastructuur en aanverwante activa. Dit omvat investeringen in publiek privatesamenwerkingsverbanden en andere kapitaalintensieve projecten en bedrijven in (veelal) gereguleerde ofdoor lange termijncontracten onderbouwde activiteiten in sectoren zoals energie, transport, afval,communicatie, zorg en selectieve vastgoedprojecten, voornamelijk in de Benelux.

Op vandaag staat een Benelux-team van 9 investeringsprofessionals in voor het opsporen, de analyse enhet beheer van de investeringen. Sinds de start van de joint-venture werden twee infrastructuurfondsengelanceerd, DG Infra+ en DG Infra Yield, met een gezamenlijke investeringscapaciteit van 300 miljoeneuro. Deze middelen zijn afkomstig van diverse pensioenfondsen, verzekeraars, financiële instellingen enandere institutionele investeerders en zorgen voor een bundeling van lokaal langetermijn-spaargeldrichting voornamelijk lokale infrastructuurprojecten. De beide fondsen zijn ook zeer complementair, waarbijDG Infra+ voornamelijk ontwikkelingskapitaal ter beschikking stelt voor de realisatie van projecten meteen zeker bouw- en ontwikkelingsrisico, terwijl DG Infra Yield eerder mikt op meer mature, cashflow-genererende infrastructuur- en vastgoedprojecten met infrastructuurkenmerken door een participatie in hetkapitaal of middels achtergestelde leningen.

De portefeuille die werd uitgebouwd door DG Infra bestaat vandaag uit 20 participaties met eeninvesteringskost van ongeveer 220 miljoen euro, verspreid over België, Nederland en Frankrijk. Hierbijwerd een expertise opgebouwd in verschillende domeinen zoals Publiek Private Samenwerking of PPS(ring- en snelwegen, traminfrastructuur, diverse gevangenisprojecten, specifieke overheidsgebouwen),hernieuwbare energieprojecten (zonne-energie, on-shore en off-shore windparken, warmte-koudeopslag)en andere infrastructuur-activa (zorginfrastructuur, haveninfrastructuur, diensten-en bedrijvencentra,parkeergarages).

Gelet op de ervaring van de afgelopen jaren, hebben beide sponsors beslist om hun infrastructuur joint-venture verder uit te bouwen, waarbij DG Infra -complementair aan haar activiteit als fondsbeheerder- ookinfrastructuurprojecten zal ontwikkelen met het oog op een latere valorisatie. Hierbij blijft DG Infra zich inde eerste plaats focussen op de Belgische en de Nederlandse markt. Daarnaast zullen de inspanningen inFrankrijk worden opgedreven en worden op termijn ook projecten in Duitsland niet uitgesloten. Bovenopeen bijkomende allocatie van de sponsors, zal ook worden gekeken hoe additionele middelen van externeinvesteerders kunnen worden ingezet. Dit moet DG Infra de mogelijkheid geven om de komende 5 jaar400 miljoen euro te investeren, waarbij net zoals voorheen wordt gemikt op investeringen in kapitaal ofmezzaninefinanciering tussen de 5 en 50 miljoen euro. In functie van deze ambities, zal hetinvesteringsteam verder worden uitgebreid.

Manu Vandenbulcke, Managing Director van DG Infra: “We zijn tevreden met de groei die we de voorbijejaren hebben gerealiseerd en verheugd met het vertrouwen dat Belfius en Gimv herbevestigen door detoewijzing van bijkomende investeringsmiddelen. De mobilisatie van private gelden voor de realisatie vaninfrastructuur in de meest ruime zin is immers een tendens die de voorbije jaren is toegenomen. DG Infraheeft de ambitie om een schakel te vormen tussen enerzijds de financieringsnoden vaninfrastructuurinitiatieven en anderzijds de mobilisatie van lange-termijn investeringsmiddelen, en dit bijvoorkeur in partnership met industriële en operationele partners en publieke overheden.”

Dirk Gyselinck, lid van het directiecomité van Belfius Bank: “Met de versnelling van het partnership metGimv, via de joint-venture DG Infra, bouwt Belfius voort op haar historische missie als financier vanopenbare investeringen en infrastructuur. Vanuit ons DNA als infrastructuurbank wensen we mee tewerken aan de uitbouw van een sterke Belgische infrastructuurinvesteerder, zodat ook voor groteprojecten de nodige middelen kunnen gevonden worden in België bij een lokale speler. Hiermee zullen weeen meerwaarde kunnen bieden voor infrastructuurinitiatieven of projecten met infrastructuurkenmerken,bijvoorbeeld voor de verwachte investeringen inzake smart cities of duurzaamheid.”

Koen Dejonckheere, CEO van Gimv: “De afgelopen periode is het DG Infra-team erin geslaagd om uit tegroeien tot een lokale referentie in een aantal domeinen zoals PPS, hernieuwbare energie en andereinitiatieven met infrastructuurkenmerken. DG Infra treedt hierbij ook op als consolidator van langetermijn-investeringsmiddelen, waardoor in combinatie met de klassieke hefbomen van projectfinancieringbelangrijke multiplicator-effecten kunnen worden gerealiseerd. Het belang van deze infrastructuurfranchisezal voor Gimv in de toekomst dan ook toenemen. Dit betekent dat er meer zal worden geïnvesteerd vanopde eigen balans, maar er ook een grotere bijdrage zal zijn van de infrastructuuractiviteiten tot hetresultaat.”

OVER DG INFRA
DG Infra, een joint-venture tussen Belfius en Gimv, ontwikkelt en investeert in infrastructuur en aanverwante activa. Ditomvat investeringen in publiek private samenwerkingsverbanden en andere kapitaalintensieve projecten en bedrijven in(veelal) gereguleerde of door lange termijncontracten onderbouwde activiteiten in sectoren zoals energie, transport,afval, communicatie, zorg en selectieve vastgoedprojecten. DG Infra beheert de niet-genoteerde infrastructuurfondsenDG Infra+ en DG Infra Yield. Meer informatie over DG Infra kunt u vinden op www.dginfra.com.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
Manu Vandenbulcke, Managing Director van DG Infra
T +32 3 290 21 73 – manu.vandenbulcke@dginfra.com
Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager Gimv
T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com
Ulrike Pommee, Persdienst Belfius
T + 32 2 222 02 57 – ulrike.pommee@belfius.be